تمام مظالب نوشته شده توسط : مهدی عرب عامری

درباره مهدی عرب عامری

تاکنون به هزینه جلسات، و به طور خاص جلسات پروژه که عملکرد تیم پروژه وابسته به خروجی آنها می‌باشد، فکر کرده‌اید؟ هزینه جلسات را چگونه محاسبه می‌کنید؟ آیا تاکنون این محاسبه را انجام داده اید؟ اجازه بدهید در این رابطه یک سری شرایط را با هم مرور کنیم. جلسه ای دو ساعته با حضور ۵ […]

حتما در کتابهای مختلف در مورد اصول ایجاد و مدیریت تغییر در سازمانها مطالعه کرده اید. همه آن کتابها مطالب کاربردی و تاثیر گزاری را بیان می کنند که توجه به آنها ضروری می باشند اما من قصد دارم در این مطلب، که در چند قسمت ارائه خواهد، به یک سری نکات اشاره کنم که […]